مالک اباذری

مربی کروه بهداشت عمومی

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

رتبه

مربی