مالک اباذری

مربی کروه بهداشت عمومی

عضویت در همایش

کارگاه ها و سمینار ها

تحریریه مجلات

انجمن های بین المللی