مالک اباذری

مربی کروه بهداشت عمومی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.abazari@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل